REGULAMIN

REGULAMIN ZAKUPU KURSU ONLINE KOREPETYCJE Z MATEMATYKI

 

  1. Przedmiot zakupu

1.1 Przedmiotem zakupu jest kurs online Korepetycje z matematyki (dalej „kurs”). Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 8 szkoły podstawowej. Przedmiotem zakupu jest dostęp do całego kursu ( 296 lekcji z klas 4-8) na wybrany okres czasu. Celem kursu jest wytłumaczenie materiału obowiązującego na lekcjach matematyki, utrwalenie przerobionego materiału oraz zachęcenie ucznia do pracy własnej. Kurs nie gwarantuje uzyskania wyższych wyników w nauce.

1.2 Dostęp do całego kursu:

a) na tydzień – 10 zł

b) na miesiąc – 30 zł

c) na rok – 250 zł

Każda lekcja zawiera nagranie w formacie mp4, udostępniane za pomocą Dysku Google na podany przez kupującego adres Gmail. Dostęp do materiałów udzielany jest na wybrany czas.

  1. Zobowiązania sprzedającego i kupującego

2.1 Sprzedający zobowiązuje się do udostępnienia kupującemu wybranych materiałów szkoleniowych zgodnie z opisem w pkt 1.2. powyżej po zaksięgowaniu wpłaty.

2.2 Klient zobowiązuje się do uiszczenia całej ceny kursu, oraz podania adresu Gmail, na który zostanie udostępniony kurs.

2.3 Wszystkie materiały umieszczone w kursach są chronione prawami autorskimi. Właściciel zastrzega dalsze kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów udostępnionych w kursie.

  1. Wynagrodzenie

3.1 Cena jednego z kursów wynosi 10 zł, 30 zł lub 250 zł brutto w zależności od wyranej opcji.

3.2 Płatność całkowitej ceny za kurs następuje przez przelew bankowy na konto o numerze 92116022020000000318111521 w banku Millennium.

3.3 Na życzenie klienta sprzedający wystawia fakturę w formie elektronicznej.

  1. Zwrot zakupu

4.1 Klient może dokonać zwrotu zakupionego kursu w ciągu 48 godzin od otrzymania dostępu do kursu. Dowód przelewu jest dokumentem na podstawie, którego można ubiegać się o całkowity zwrot ceny zakupionego kursu.

4.2 Dla dokonania zwrotu wystarczające jest przesłanie wiadomości na adres kurs.korepetycje.z.matematyki@gmail.com wraz z dowodem przelewu, w terminie do 48 godzin od otrzymania dostępu do kursu.

  1. Postanowienia końcowe

5.1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i świadczenie usług oraz przekazywanie informacji drogą elektroniczną jest dobrowolna, jednakże konieczna do realizacji zamówienia.

5.2 Dane osobowe podane przez klienta będą wykorzystywane tylko na potrzeby sprzedaży kursu oraz udostępnienie materiałów szkoleniowych.

5.3 Do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące danych osobowych.